yikeweiqi
close
每日一型20160318

黑先 打劫不是正解 黑有妙手杀死白棋

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1尖妙!白2打吃,黑3长,最后黑7冷静一立,白净死!最后白6如于黑7位扳,则黑在白6位粘,同样净杀白棋,请棋友们自行验证。