yikeweiqi
close
每日一型20160401

黑先 黑棋想要救回右边数子 该如何突破白棋封锁?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1挖好手!白2打吃,黑3断,白4提必然,黑5巧妙二路挤后,白已无法阻渡~