yikeweiqi
close
每日一型20160406

黑先 右边白棋有何缺陷 能否敏锐抓住?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1点击中白棋软肋!白2,4渡过,黑5扑重要,最后黑7一断,用金鸡独立吃掉白角上四子。