yikeweiqi
close
每日一型20160416

黑先 第一感粘回黑两子 不过白将轻松做活 黑棋如何杀死白棋?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1扳,然后黑3粘冷静!白4断时,黑5扑,然后黑7打,白棋差一气被杀!