yikeweiqi
close
每日一型20160418

白先 对这个局部黑的棋型 白棋该如何动手?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

白1断试应手巧妙,黑2如打,白3先手打后,白5顶是好手,黑无论上拐或者下打都将被白便宜。

变化.jpg

黑1如粘,则白2二路透点是妙手!黑2如挡,白4一挤,黑角上已明显出棋。