yikeweiqi
close
每日一型20160420

黑先 黑两子似乎已被夹死 对白角还有杀棋手段吗?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1,3绝先,然后黑5尖绝妙!白6打无奈,黑7巧妙一路跳过,通过打三还一巧妙杀死白棋。