yikeweiqi
close
每日一型20160422

白先 对杀问题 如简单切断对杀已经不利 白该如何是好?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

白1靠绝妙! 黑2打吃无奈,白3再断,经过白1的交换后,白7打时,黑已经形成接不归,白成功!