yikeweiqi
close
每日一型20160424

白先 此型白棋该如何做活?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

白1飞是做活的要点!黑2爬时,白3先手打后,再白5尖成功做活。此型白1,5的下法值得棋友们牢记。