yikeweiqi
close
每日一型20160426

黑先 黑棋眼看要被分断 如何巧妙两全呢?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1挖绝妙!白2打无奈,黑3再挤,这样通过弃掉黑1一子,黑棋上下得以全部连回。