yikeweiqi
close
每日一型20160501

黑先 对杀问题 黑棋气并不长 该如何杀死白棋呢?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1尖,白2点必然,黑3一路点绝妙!白4只能挡,黑5扳后,已经形成了有眼杀无眼,黑成功。