yikeweiqi
close
每日一型20160507

黑先 寻找最佳的定型手段

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1靠是整型的妙手,白2拐,黑3爬过,白4打吃无奈,黑5,7先手滚包后,黑棋成功先手处理好了上下的棋型。