yikeweiqi
close
每日一型20160508

白先 找到黑棋的致命弱点!

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

白1挖击中黑型的弱点!黑2打无奈,白3长,黑4粘,白5下打,黑6冲吃时,白7滚打,黑空将面临被白棋打穿的结局。