yikeweiqi
close
每日一型20160512

黑先 下边两子和上面两子都面临被吃 黑该如何是好?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1二路托是一石二鸟的妙手!白2冲时,黑3吃回即可,通过黑1白2的交换,黑棋成功防住了白棋冲吃黑上方两子的手段。