yikeweiqi
close
艺探索

中级死活

中级死活

黑先 黑棋如何步步为营 杀死白角呢?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1拐,然后黑3点是杀棋的要点!白4扩大眼位时,黑5冲,白6粘企图继续扩大眼位,不过黑7断后再黑9紧气,白已不入气被杀。