yikeweiqi
close
每日一型20160519

白先 实战很常见的局面 白棋该如何定型呢?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

白1跨是此型的定型手筋,黑2冲,黑4打吃必然,白5先手打后,再白7贴,将黑成功封在了角部。