yikeweiqi
close
每日一型20160519

白先 黑棋空里味道很差 白棋能否出棋呢?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

白1打,黑2反打必然,白3再二路兜打巧妙!黑棋已经无法阻止白棋出棋!