yikeweiqi
close
每日一型20160519

白先 连回前先看看黑棋有没有毛病呢?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

白1挖击中黑棋弱点!黑2打,白3简单长即可,黑左右难以两全,已经形成接不归。