yikeweiqi
close
艺探索

中级死活

中级死活

黑先 上下左右 黑棋该从那边入手呢?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1冲缩小眼位,白2虎时,黑3并,黑5冲次序井然,最后黑7挤冷静!白已无法做活。