yikeweiqi
close
艺探索

中级死活

中级死活

黑先 实战常型 又到了考验基本功的时候

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1点是要点!白2弯最强抵抗,黑3断后再黑5一路扳形成劫杀是本题正解。白4如于黑5位立,则黑F1位扳可净杀白棋。