yikeweiqi
close
艺探索

中级死活

中级死活

黑先 要想杀棋 每一步都需要慎重的思考

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1立必然,然后黑3一路跳是妙手!白4冲后,白6打阻渡无奈,黑7二路夹后轻松杀死白棋。