yikeweiqi
close
每日一型20160523

黑先 小提示:黑棋只有三气 第一手必须紧白棋气

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1扳,然后黑3连扳紧凑!白4打时,黑5一路兜打,白棋无法延气而被净杀。