yikeweiqi
close
每日一型20160523

白先 考验棋感的时刻来了

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

白1挤绝妙!一手制敌,以下无论黑如何抵抗都无法阻止白棋出棋,请棋友们自行验证。