yikeweiqi
close
艺探索

难题精选

难题精选

黑先 要想杀棋 每一步次序都不可下错

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1靠要点!白2粘必然,黑3贴冷静,然后黑5打后再黑7团,形成刀把五净杀白棋。