yikeweiqi
close
艺探索

难题精选

难题精选

黑先 已有一眼的黑棋如何在角上做出另一眼呢?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1托绝妙!白2扳时,黑3长后再黑5断,得到黑7立的先手后,再黑9团冷静活棋。过程中白2如于黑5拐下,则黑在白4挖,亦可活棋,请棋友们自行验证。