yikeweiqi
close
艺探索

中级死活

中级死活

黑先 白棋眼位似乎不大 不过很容易出现误算

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1粘是冷静的妙手!白2团必然,黑3再点,白4粘,黑5打后再黑7夹入,白因气紧被杀。