yikeweiqi
close
艺探索

中级死活

中级死活

黑先 白形颇具弹性 请仔细计算

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1爬先缩小眼位,然后黑3一路托是要点!白4打最强抵抗,黑5冲后,再黑7打,白8团后形成劫杀是本题正解。