yikeweiqi
close
每日一型20160530

白先 如果简单渡回将是黑棋希望看到的结果

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

白1猴妙手!黑2阻渡无奈,白3虎,黑4被迫挤入,白5打吃后,角上黑棋已经无法做活,请棋友们自行验证。