yikeweiqi
close
每日一型20160530

白先 不管下棋还是做死活题 避免俗手是非常重要的!

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

白1托绝妙!黑2虎时,白3再冲,然后白5挖,黑因气紧被杀。