yikeweiqi
close
每日一型20160530

白先 面对黑棋的无理连扳 白棋该作何惩罚呢?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

白1挤绝妙!黑2位了防双打吃,自粘一个无奈,白3成功二路打,黑棋为了自己的无理棋付出了惨重的代价。