yikeweiqi
close
每日一型20160530

白先 角部常见棋型 白棋有非常实用的手段

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

白1利用角的特殊性强行扳入时好棋!黑2打后,再黑4立是黑棋的最佳应对,白5断后,已经可以脱先,白棋在角部已经获得了先手官子便宜。