yikeweiqi
close
艺探索

每日一型20160530

每日一型20160530

白先 能否吃住黑棋中央的棋筋 需要仔细计算~

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

白1打,然后白3枷吃巧妙!黑4冲后,黑6打挣扎,白7滚包后征吃黑棋即可。