yikeweiqi
close
艺探索

难题精选

难题精选

黑先 左边的接不归是杀棋时的心头大患 该如何解决?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1靠妙手!白2粘,黑3再爬,白4夹,黑5爬入绝妙!白6打,黑7一路弯后白因气紧被杀。