yikeweiqi
close
艺探索

难题精选

难题精选

黑先 想要杀棋 必须要拿白空中黑三子做文章

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1倒尖绝妙! 白2打,黑3粘即可,白4扑入无奈,黑5先手提劫,形成劫杀是本题正解。