yikeweiqi
close
艺探索

中级死活

中级死活

黑先 注意白棋右边数子的接应

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1飞,然后黑3卡绝妙!白4打吃时,黑5顶冷静,白6做眼,黑7粘后,白左右无法两全,已经无法做出两眼。