yikeweiqi
close
每日一型20160604

黑先 面对白棋刺的攻击 黑棋该如何处理?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1挖是巧手!白2打,黑3顺势粘,白4提,黑5抢得先手后顺利跳出,治孤成功!