yikeweiqi
close
每日一型20160604

黑先 白棋下面稍显薄弱 黑棋有何手段?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1夹好手!白2退冷静,黑3爬回很有收获。白2如在黑3拐下,则黑在白2扳,白难办。