yikeweiqi
close
每日一型20160612

白先 有趣的角部死活 白棋如何做活呢?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

白1尖,两边同型走中间!黑2粘,白3,5冲断后简单成活。黑2如在白3粘则白在黑3位冲,结果相同。