yikeweiqi
close
每日一型20160612

黑先 实战常型 此型黑棋有何巧妙的收官手段呢?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1倒尖妙手!白2立必然,黑3再扳,白4只能打吃,黑5一路打过后,形成“打三还一”,从而成功获得了先手官子便宜。