yikeweiqi
close
艺探索

中级死活

中级死活

黑先 请计算双方的最强变化

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1点,然后黑3打是好次序!白4粘同样是最强抵抗!黑5提后形成劫杀是本题正解。