yikeweiqi
close
艺探索

中级死活

中级死活

黑先 目标很明确,破掉白下方的眼位!

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1跳点,然后黑3大飞破眼绝妙!白4搭,黑5打,白6打时,黑7一贴巧妙,白因气紧无法吃黑右边接不归被杀。