yikeweiqi
close
艺探索

中级死活

中级死活

黑先 角部常见的死活棋型 考验基本功

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1扳,黑3点是此型的要点!白4弯时,黑5挡冷静,白6扳,黑7点入后,白已无法做活。