yikeweiqi
close
艺探索

中级死活

中级死活

黑先 非常有趣的一道题 请认真思考

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1挤鬼手!白2尖扩大眼位时,黑3再挤绝妙!白4团,黑5打后再黑7长,白已无法做活。