yikeweiqi
close
每日一型20160617

白先 面对黑棋的刺 白该如何应对?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

白1粘正确,黑2,4如果执意冲断,白5先手长后,再白7,9使用经典手筋“相思断”吃掉黑两子棋筋。