yikeweiqi
close
艺探索

难题精选

难题精选

黑先 白棋角部有两子接应 杀棋过程中需要小心~


华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1夹要点!白2虎,黑3渡过,然后黑5打,黑7粘后,白已无法做活。