yikeweiqi
close
艺探索

难题精选

难题精选

黑先 白棋的棋型很有弹性 需要理清头绪

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1夹,然后再黑3冲,黑5打是好次序!白6粘,黑7挤入后白已无法做出两眼。