yikeweiqi
close
艺探索

难题精选

难题精选

黑先 实战常见的棋型 注意左边白一路的一个子

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1一路点绝妙!白2跳顽强抵抗,黑3打后,再黑5尖冷静!白6挡,黑7一路托后,白已无法做活。