yikeweiqi
close
艺探索

中级死活

中级死活

黑先 如何利用周围的厚势杀掉白棋?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1打,黑3提冷静!白4虎时,黑5挤绝妙!白6打,黑7粘后,白左右无法两全,净死。