yikeweiqi
close
艺探索

难题精选

难题精选

黑先 冷静地找到活棋的要点

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1扳是做活的要点!白2长后再白4粘时,黑5一路倒虎绝妙!白6必然,黑7粘后已经形成了双活。