yikeweiqi
close
艺探索

难题精选

难题精选

黑先 白棋空间不小 需要寻找突破口

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1打做准备,然后黑3顶绝妙!白4粘时,黑5点入犀利!白6粘,黑7长后白已无法做活。