yikeweiqi
close
艺探索

难题精选

难题精选

黑先 白角子力寥寥 不过想要杀棋却并不简单!

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1扳绝妙!白2虎最强,黑3点,白4做眼顽抗!黑5,7渡过后再黑9打必然,白10撑劫后形成劫杀是本题正解。